logo WPO ALBA Wrocław

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego WPO ALBA

Właściciel witryny

1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.wroclaw.alba.com.pl jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław,  NIP: 896-000-00-26; REGON: 931623022; KRS: 000 000 1350; Kapitał zakładowy: 7.629.200,00 PLN; Wpłacony kapitał zakładowy: 7.629.200,00 PLN

2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają redaktorzy serwisu (pracownicy WPO ALBA).

Warunki ogólne

1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym WPO ALBA są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.

2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym WPO ALBA chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność WPO ALBA lub ich autorów.

3. Korzystanie z serwisu internetowego WPO ALBA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym WPO ALBA w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody WPO ALBA, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym WPO ALBA, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla WPO ALBA  lub firm hostujących serwis WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym WPO ALBA jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody WPO ALBA.

7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody WPO ALBA na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:

1) wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego WPO ALBA poprzez podanie źródła w postaci www.wroclaw.alba.com.pl.

8. Otrzymując dostęp do stron WPO ALBA użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

9. Szata graficzna stanowi własność Grupy ALBA (Niemcy)., która udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci niezmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.

10. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. WPO ALBA nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

11. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności

1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

2. WPO ALBA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:

1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

3. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez WPO ALBA wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.

2. WPO ALBA ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

 

Serwis zaprojektowany i wykonany przez:

Agencja Interaktywna IntraCOM
www.intracom.pl  
biuro@intracom.pl
tel. +48 32 351 82 50
fax +48 32 351 82 50 w. 24

Wspomagany przez autorski
System Zarządzania Treścią InCMS.

Ważne informacje